Slider

Dokumentacja urzędów stanu cywilnego w świetle przepisów archiwalnych

3 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną kwestie dotyczące zarządzania dokumentacją USC, a także sprawy problematyczne związane z udostępnianiem materiałów archiwalnych.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy USC.

PROGRAM:

 1. Narodowy zasób archiwalny i państwowa sieć archiwalna – wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć.
 2. Urzędy stanu cywilnego i ich specyfika w strukturze jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Podstawowe akty normatywne regulujące kwestię zarządzania dokumentacją
  w urzędach stanu cywilnego.
 4. Postępowanie z materiałami archiwalnymi i prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego
 5. Udostępnianie materiałów archiwalnych – kwestie problematyczne.
 6. Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną w urzędach stanu cywilnego.
 7. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat prowadzenia archiwum USC.
 • Zdobycie informacji na temat postępowania z dokumentacją niearchiwalną w USC.
 • Omówienie wątpliwości dotyczących udostępniania materiałów archiwalnych

PROWADZĄCY: 

Wieloletni pracownik nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, wykonująca m.in. zadania związane z kształtowaniem państwowego zasobu archiwalnego. Autorka programów szkoleniowych z zakresu zarządzania dokumentacją, m.in. dla ośrodków interwencji kryzysowej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się 19 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 26 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia Jolanta Przejczowska, email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów