+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, w urzędach i instytucjach samorządowych – obsługa kancelaryjna, elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, archiwizacja (stan prawny od 1 stycznia 2019 r.)

data i miejsce: 31 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów kadrowych i organizacyjnych odpowiedzialni za porządkowanie dokumentacji osobowej oraz przygotowujący dokumentację do przekazania do archiwum, archiwiści.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zasad postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności zasad elektronizacji akt osobowych, procedury skracania okresu ich przechowywania, porządkowania i archiwizacji. Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych oraz procedurach ich brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych.

prowadzący: Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych.

program:

  • Pojęcie dokumentacji pracowniczej
  • Regulacje prawne w zakresie zarządzania dokumentacją pracowniczą (w tym akt osobowych)
  • Planowane zmiany w zakresie postępowania z aktami osobowymi (elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania)
  • Zarządzanie dokumentacją pracowniczą na podstawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
  • Porządkowanie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych
  • Archiwalne ewidencjonowanie akt osobowych w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych
  • Procedura brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych)
  • Odpowiedzi na pytania, dyskusja

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 17.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 24 października 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl