Slider

Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r. w urzędach i instytucjach samorządowych – elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, obsługa kancelaryjna, archiwizacja (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 23 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 16 kwietnia 2019 r.

Adresaci: osoby zainteresowane zarządzaniem bieżącą i archiwalną dokumentacją pracowniczą w instytucjach samorządowych po 1 stycznia 2019 roku

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z zasadami postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności z zasadami elektronizacji akt osobowych, procedurą skracania okresu ich przechowywania, porządkowaniem i archiwizacją. Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych.

Prowadzący:  doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener
oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

Program:

1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:

a) zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r.

b) rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.

2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą

a) Kodeks pracy

b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy

c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi

d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO)

3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej

a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

b) elektronizacja dokumentacji pracowniczej

c) zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie)

d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?

e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych

f) czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?

g) zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych

h) zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej

i) obowiązki informacyjne pracodawców

j) zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym

4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe

b) bezdziennikowy system kancelaryjny

c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych

d) pisma, sprawy, akta, teczki

e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD

5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej

b) zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej

c) którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy

d) jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach

6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

a) porządkowanie akt osobowych

b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych

c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne

d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 9.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów