Slider

Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r. w urzędach i instytucjach samorządowych – elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, obsługa kancelaryjna, archiwizacja

7 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności z zasadami elektronizacji akt osobowych, procedurą skracania okresu ich przechowywania, porządkowaniem i archiwizacją.

ADRESACI:

pracownicy podmiotów samorządowych (urzędów, ośrodków pomocy, szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół i przedszkoli), w szczególności osoby odpowiedzialne za porządkowanie dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM:

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:
  1. zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r.
  2. rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
 2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą
  1. Kodeks pracy
  2. akty wykonawcze do Kodeksu pracy
  3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi
  4. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO)
 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej
  1. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
  2. elektronizacja dokumentacji pracowniczej
  3. zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie)
  4. czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?
  5. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych
  6. czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?
  7. zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych
  8. zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej
  9. obowiązki informacyjne pracodawców
  10. zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym
 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
  1. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe
  2. bezdziennikowy system kancelaryjny
  3. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych
  4. pisma, sprawy, akta, teczki
  5. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD
 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
  1. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej
  2. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
  3. którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy
  4. jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach
 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
  1. porządkowanie akt osobowych
  2. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych
  3. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne
  4. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

KORZYŚCI:

pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych.

PROWADZĄCA: 

doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018)

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 24 lipca  2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 31 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów