Slider

Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z dokumentem – najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania

2 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Dokument elektroniczny, mimo że funkcjonuje w jst od dłuższego czasu nadal budzi wiele pytań. Celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest rozwianie wątpliwości dotyczących postępowania z dokumentem elektronicznym, omówienie go na praktycznych przykładach w oparciu o różne procedury – KPA, Ordynacji podatkowej, skarg, wniosków, petycji, informacji publicznej, w tym również w zakresie elektronicznej korespondencji z innymi podmiotami publicznymi wykorzystującymi własnej platformy usługowe (PUE ZUS).

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich
i wojewódzkich, ale również samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów krajowej administracji skarbowej czy innych urzędów, w których tworzone są akta spraw.

PROGRAM:

 1. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
 • Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza,
 • Wnoszenie pism do urzędu – metody,
 • Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga,
 • Przygotowywanie usług publicznych,
 • Udostępnianie usług publicznych,
 • Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice,
 • Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.
 1. Rejestracja przesyłek w urzędzie:
 • Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie,
 • Dekretacje.
 1. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
 • Rejestracja spraw,
 • Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania,
 • Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej,
 • Jedna sprawa w urzędzie,
 • Reorganizacja a akta spraw,
 • Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy,
 • System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
 • Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych.
 1. Korespondencja wychodząca:
 • Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne, z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać,
 • Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych,
 • Potwierdzenie odbioru pisma.
 1. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
 • Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki,
 • Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki,
 • Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki,
 • Wprowadzanie meta danych,
 • Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie
  i niepełne odwzorowanie,
 • Prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
 • Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego
  i składu informatycznych nośników danych,
 • Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego,
 • Dekretacja pisma – wyjątki,
 • Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki,
 • Dekretacja zastępcza,
 • Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),
 • Podpisanie pisma podpisem elektronicznym,
 • Podpisanie pisma podpisem odręcznym,
 • Zakładanie spraw,
 • Uzupełnianie meta danych,
 • Dekretacja zastępcza,
 • Prowadzenie kompletnych akt sprawy,
 • Prowadzenie metryk spraw,
 • Sporządzanie projektów pism,
 • Dokonywanie akceptacji.
 1. Nowe projekty w e-administracji – omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe:
 • Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur
  w administracji publicznej.
 1. Dyskusja

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat rejestracji przesyłek w urzędzie, akt sprawy w aspekcie dokumentu elektronicznego, korespondencji wychodzącej,
 • Uzyskanie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), czynności kancelaryjnych w systemie EZD
 • Omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe.

PROWADZĄCY: 

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

CENA:

440zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  19 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 26 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów