Slider

Dofinansowanie tworzenia, reaktywowania, organizowania i funkcjonowania stołówek oraz jadalni w szkołach w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Data i miejsce: 1 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 25 marca  2019 r.

Adresaci: dyrektorzy szkół oraz urzędnicy samorządowi – pracownicy jednostek obsługi wspólnej
i wydziałów edukacji zatrudnieni w urzędach miast, w CUW-ach, ,ZEAS-ach itp.  zajmujący się wykonywaniem zadań związanych  prowadzeniem oświaty.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  Zapoznanie się z możliwością  skorzystania z dofinansowanie tworzenia, reaktywowania,  organizowania i funkcjonowania   stołówek  oraz jadalni
w szkołach. Poznanie zasad wnioskowania i rozliczania środków dotacyjnych przeznaczonych na tworzenie, reaktywowanie  i funkcjonowanie   stołówek  oraz jadalni w szkołach. Zdobycie wiedzy i umiejętności  praktycznych
w zakresie projektowania kilkuletniego  i systemowego procesu  skorzystania  przez gminę  ze środków programu. Poznanie zalet, barier i ograniczeń w realizacji programu.

13 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zaplanowano  na lata 2019–2023. Chodzi o finansowe wsparcie samorządów w organizacji stołówek i jadalni w szkołach.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie będzie mogło być przyznane na zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, doposażenie i adaptację tych działających oraz tych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione. Na ten cel samorządy mogą pozyskać z programu do 80 tys. zł. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). W tym przypadku maksymalne dofinansowanie wyniesie 25 tys. zł.

W 2019 roku szkoły  do dnia 15 kwietnia będą składać  wnioski do samorządów, natomiast  na wystąpienie
do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego gminy mają czas do 30 kwietnia. Ze względu
na harmonogram, uwarunkowania formalno-prawne oraz brak w bardzo wielu gminach możliwości finansowych realizacji zadnia we wszystkich szkołach, w jednym roku,  warto przeanalizować i przygotować
się do skorzystania z dotacji na w/w zadanie w perspektywie najbliższych lat opracowując plan wieloletni. Niniejsze szkolenie stanowi wsparcie merytoryczne kadr w realizacji tego zadania.

Prowadzący: prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu  kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy, wykładowca wyższej uczelni.

Program:             

 1. Moduły Wieloletniego  rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 2. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji  modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowej w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejscu spożywania posiłków
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowej w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
 4. Formy wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach
 5. Zakres podmiotowy udzielana wsparcia (dla kogo?)
 6. Zakres przedmiotowy udzielania wsparcia ( na co?)
 7. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły
 8. Warunek wkładu własnego oraz katalog wydatków kwalifikowanych jako taki wkład
 9. Środki na obsługę realizacji zadania
 10. Zasady i terminy wnioskowania przez szkoły do organu prowadzącego
 11. Zasady i terminy wnioskowania przez organ prowadzący do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej tym wnioskiem
 12. Ocena wniosku pod względem formalnym
 13. Ocena wniosku pod względem merytorycznym
 14. Wskaźnik dochodowy oceny merytorycznej
 15. Wniosek szkoły
 16. Wzór wniosku organu prowadzącego szkolę do wojewody
 17. Harmonogram wnioskowania, udzielania, wydatkowania oraz rozliczania dotacji
 18. Jak zaplanować proces  skorzystania ze środków programu  przez szkoły w organie prowadzącym na lata 2019
  –2023?
 19. Podsumowanie i dyskusja.

Cena: 440  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 18.03.2019 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów