Slider

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych w praktyce (w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych) i zmiany od 1 września 2019

19 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w przepisach dot. dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zaktualizowania wiedzy z zakresu dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych oraz realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i nowych regulacji, które obowiązywać będą od 1.09.2019 r.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się wypłatą dofinansowań dla pracodawców oraz wszyscy zainteresowani zakresem merytorycznym szkolenia. 

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego.
 3. Szczegółowe omówienie warunków jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się
  o dofinansowanie kosztów kształcenia w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych:
 • kwalifikacje pracodawcy
 • umowy w sprawie przygotowania zawodowego
 • zdanie egzaminu przez młodocianego.
 1. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie – wymogi formalne.
 2. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
 3. Jak stosować przepisy KPA w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
 4. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie.
 5. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 6. Postępowanie dowodowe. Nowe obowiązki organów (art. 79a kpa).
 7. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo konstruować decyzje. Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element. Nowe elementy decyzji. Prawo do zrzeczenia się odwołania. Decyzje kasatoryjne.
 8. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie.
 9. Pomoc de minimis – jakie obowiązki ma organ a jakie pracodawca składający wniosek.
 10. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego
  w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zmiany od 4 maja 2019 r.
 11. Zmiany od września 2019 r.
 12. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych.
 13. Pytania i odpowiedzi.
 14. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Nabycie/aktualizacja wiedzy z zakresu dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych oraz realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i nowych regulacji, które obowiązywać będą od 1.09.2019 r.
 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w przedmiocie właściwego stosowania omawianych przepisów.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów. 

PROWADZĄCA:

Radca prawny z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.  Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń
i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 5.08.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16.08.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa w sprawie szkolenia: Anna Milewicz, adres email: anna.milewicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów