+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis

data i miejsce: 25 października 2018 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

prowadzący: specjalistka z zakresu spraw oświatowych z doświadczeniem pracy w samorządzie.

program:

 • Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami
 • Pomoc publiczna – podstawowe pojęcia określone w ustawie z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
  – regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w   sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  definicja pomocy de minimis,
  – obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – analiza zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  – przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy
  – ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis
  – dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze
  – pomocy de minimis
  – sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis
  – upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej
 • Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym
 • Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 18 października 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl