Slider

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis – z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 roku (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 17 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 10 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Prowadzący: specjalistka z zakresu spraw oświatowych z doświadczeniem pracy w samorządzie.

Program:

 1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy
  – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245)
 3. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu
  do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami
 4. Pomoc publiczna – podstawowe pojęcia określone w ustawie z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis :
 • regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w   sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • definicja pomocy de minimis
 • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – zakres informacji przedstawianych
  przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników
  z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis
 • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis
 • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis
 • upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej
 1. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej
 2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym
 3. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 4. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 5. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 6. Odpowiedzi na pytania.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.04.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia
lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów