+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

data i miejsce: 20 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków
 • uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy
  w praktyce (interpretacje własne , orzecznictwo + studium przypadków ( rozwiązywanie kazusów)
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych
 • uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zastosowania systemu wynagradzania w instytucji.
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby
  w przyszłości

prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista systemów zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO serii 9000 i 14000 – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2000); Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. projekt UE „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP” (2005) – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy, Seminarium „Polityka Społeczna. Zatrudnienie w UE” – Biuro Wymiany Informacji TAIEX (2004), Seminarium „Młodzi na start: szkoła – studia – praca” Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku (2006),Projekt GENDER INDEX – wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP (2006). Nauczyciel przedmiotów: prawoznawstwo, prawna ochrona pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w Gdańsku (Oświata –Lingwista NCE sp. z o.o. w Gdańsku), wykładowca przedmiotów na studiach podyplomowych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2005/2006) oraz Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii(2010-2014).

program:
I. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”)
i inne gratyfikacje roczne ( np. w instytucjach kultury).

 • Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”
 • Pracownicy uprawnieni do  otrzymania ,, trzynastki ”
 • Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”
 • Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”
 • Utrata prawa do „trzynastki”
 • Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”
 • Rozwiązywanie kazusów z zakresu ”trzynastek”

  II. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

 • Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę 
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno – rentowa, odprawa pośmiertna
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne
 • Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne
 • Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego
 • Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania ( w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)
 • Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np.błąd w naliczeniu)

III. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

 • Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych
 • Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych , w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
 • Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży:

– dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
– nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
– problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.

– dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej

– koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej , pojazdy nie będące własnością pracodawcy

– pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów

 • Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom
  – limity ryczałtów za noclegi

       –  ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia , wyłączenia

 • Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
  -polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej)

– zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy
-skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
-potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy
– rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
– dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji –   rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)

– skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą)  i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.

– wewnętrzne regulacje – procedury  i instrukcje rozliczania podróży służbowych ( przykłady rozwiązań)

 • Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
  – podróż zagraniczna do kilku państw

– moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne
– wyjazd do kilku państw

– zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

– pozostałe koszty podróży służbowych

 • Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy .
 • Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
 • Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
 • Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych
 • Rozwiązywanie kazusów z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności
 • Sesja pytań uczestników szkolenia.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 6.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 13 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów