Slider

Dochodzenie zwrotu świadczeń – świadczenia nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi

data i miejsce: 28 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej ustalenia i postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego. Uczestnicy otrzymają wzory niezbędnych dokumentów.

prowadzący: od 2006 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego obsługującą OPS i DPS. Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Reprezentuje obsługiwane jednostki m.in. w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w sprawach o umieszczenie w DPS bez zgody, oraz o zasądzenie alimentów z powództwa kierownika OPS na rzecz świadczeniobiorców. Autorka książki na temat rodzinnego wywiadu środowiskowego, doświadczony wykładowca.

program:

 • Tryb ustalania i postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego
  a) Źródła powstania obowiązku zwrotu świadczeń
  b) Świadczenia podlegające zwrotowi z mocy ustawy
  c) Zasada zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie
  – Świadczenia odpłatne
  – Opłaty za pobyt DPS.
  d) Świadczenia nienależnie pobrane
  – Definicja świadczenia nienależnie pobranego
  – Obowiązek z art. 109 ustawy o pomocy społecznej
  – Sankcja
  e) Osoby zobowiązane do zwrotu
  f) Postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi.
  – Ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi.
  – Obowiązek ustalenia sytuacji życiowej strony w postępowaniu ze względu na art. 104 ust. 4
  g) Dochodzenie zwrotu świadczeń.
  – Windykacja miękka.
  – Postępowanie przed wszczęciem egzekucji.
  – Postępowanie egzekucyjne.
  h) Przedawnienie obowiązku zwrotu.
  i) Instytucja przedawnienia orzekania.
  j) Zapobieganie przedawnieniu.
  k) Dochodzenie refundacji wydatków poniesionych na świadczenie na rzecz mieszkańca innej gminy.
 • Udostępnienie uczestnikom wzorów dokumentów.
 • Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 14.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 21 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów