+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Dochodzenie zwrotu świadczeń – świadczenia nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi w praktyce Ośrodków Pomocy Społecznej na gruncie ustawy o pomocy społecznej

data i miejsce: 22 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej ustalenia i postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego. Uczestnicy otrzymają wzory niezbędnych dokumentów.

prowadzący: praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Od 2000 r. współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Warszawie i jej okolicach – w ramach obsługi prawnej oraz konsultacji w zakresie prawa pomocy społecznej. Od 2006 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego obsługującą OPS i DPS. Autorka książki „Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej” – wyd. Gaskor 2011″.

program:
I. Tryb ustalania i postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego

 • Źródła powstania obowiązku zwrotu świadczeń
 • Świadczenia podlegające zwrotowi z mocy ustawy
 • Zasada zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie

– świadczenia odpłatne

– opłaty za pobyt DPS

 • Świadczenia nienależnie pobrane

– definicja świadczenia nienależnie pobranego

– obowiązek z art. 109 ustawy o pomocy społecznej

– sankcja

 • Osoby zobowiązane do zwrotu
 • Postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi

– ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi

– obowiązek ustalenia sytuacji życiowej strony w postępowaniu ze względu na art. 104 ust. 4

 • Dochodzenie zwrotu świadczeń

– windykacja miękka

– postępowanie przed wszczęciem egzekucji

– postępowanie egzekucyjne

 • Przedawnienie obowiązku zwrotu
 • Instytucja przedawnienia orzekania
 • Zapobieganie przedawnieniu
 • Dochodzenie refundacji wydatków poniesionych na świadczenie na rzecz mieszkańca innej gminy
 1. Udostępnienie uczestnikom wzorów dokumentów

III. Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 15 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl