+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Decyzje w sprawie zasiłku stałego – zmiana kryteriów dochodow-ych. Wydawanie decyzji uznaniowych w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej (Termin potwierdzony)

data i miejsce: 6 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń w urzędach i jednostkach podległych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie zagadnień obejmujących m.in. prawidłowe konstruowanie uzasadnienia, katalog decyzji uznaniowych w ustawie o pomocy społecznej, ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.

prowadzący: specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy SKO w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik.

program:

 • Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społecznej
 • Ocena możliwości i uprawnień strony do samodzielnego funkcjonowania
 • Wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną (w tym 500 plus)
 • Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej
 • Przyjmowanie wniosku przez stronę w zakresie rożnych żądań – wycofywanie części żądań na etapie wywiadu środowiskowego lub przed wydaniem decyzji, łączenie rożnych żądań w jednej decyzji administracyjnej prawidłowe zapisy wywiadu lub protokołu w ośrodku
 • Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc
 • Sporne elementy dochodu
 • Ustalanie składu rodziny–samotnego lub wspólnego gospodarowania
 • Prawidłowe konstruowanie uzasadnienia
 • Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia
 • Uzasadnienie decyzji miarkującej wysokość świadczenia
 • Uzasadnienie decyzji przyznającej świadczenia ale pouczającej iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania–argumentacja i wskazania na przyszłość
 • Katalog decyzji uznaniowych w ustawie o pomocy społecznej
 • Decyzje w sprawie zasiłku celowego
 • Decyzje w sprawie fakultatywnych usług opiekuńczych
 • Zasiłek stały

– zasady przyznawania zasiłku

– zmiana decyzji w związku ze zmianą kryteriów dochodowych

– nowe orzecznictwo dotyczące daty zmiany zasiłku stałego

 • Zakres uznania przy przyznawaniu zasiłku okresowego
 • Pomoc w zakresie dożywiania rodziny
 • Prawidłowe nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz kpa
 • Nowe zagadnienia orzecznicze dotyczące zmiany decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.)

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Rekrutacja trwa.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl