Slider

Decyzje środowiskowe

data i miejsce: 15 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych, a także pracownicy urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie aktualnego stanu prawnego dot. wydawania decyzji środowiskowych oraz najnowszych aktów prawnych obowiązujących w 2018 roku. Poszerzenie wiedzy nt. procedury oceny oddziaływania na środowisko.

prowadzący: Główny Specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

program:

 • Aktualny stan prawny i najnowsze akty prawne obowiązujące w roku 2018
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  a) zakresy KIP i raportu
  b) ustalenie kręgu stron postępowania
  c) uwarunkowania determinujące obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – kompetencje RDOŚ i WP
  d) przedstawienie organów współdziałających przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zakres ich obowiązków i kompetencji
  e) uzgodnienie przedsięwzięcia na etapie oceny – kiedy inny wariant realizacji przedsięwzięcia
  f) uzgodnienia w zmienionych zapisach art. 77 ustawy – sprzeczne warunki organów
  g) decyzje bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  h) obowiązek egzekucji administracyjnej obowiązków nałożonych w decyzji, które nie zostały uwzględnione w decyzjach inwestycyjnych np.: w decyzji o pozwoleniu na budowę
  i) administracyjne wymierzanie kar pieniężnych – art 136 a -136 c ustawy
 • System ocen oddziaływania na środowisko – przypomnienie procedury ooś
  a) I grupa i II grupa
  b) ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 – zarys
 • Podmioty występujące w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych: inwestor – wnioskodawca, organizacja ekologiczna, organy współdziałające, organy decyzyjne
 • Wymogi wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 1.02.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 8 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów