+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

12-10-2018 Kraków Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i K.P.A

data i miejsce: 12 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst zajmujący się realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

prowadzący: wieloletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek SKO w Opolu, doświadczony wykładowca.

program:

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozstrzygnięcia na korzyść strony
 • utrwalona praktyka rozstrzygania
 • terminy załatwiania spraw
 • prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość)
 • publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu
 • poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem
 • posiedzenie w trybie współdziałania
 • zawartość decyzji
 • skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania
 • postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy
 • tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego
 • analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji
 • wymogi w zakresie zawartości analiz
 • kontynuacja funkcji
 • linia zabudowy
 • ocena w zakresie wystarczającego uzbrojenia
 • ocena w zakresie dostępności do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg)
 • uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dot. zabudowy i zagospodarowania terenu
 • położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (forma uzgodnień, strony postępowania)
 • zawieszenie postępowania
 • zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • lokalizacja szczegółowa (właściwość organów)
 • związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji
 • przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu
 • postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej;
 • tryb nadzwyczajny (zmiana bądź uchylenie decyzji, wznowienie postępowania)
 • Rozwiązywanie bieżących problemów.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.09.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 5 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl