Slider

Czynności przedinwentaryzacyjne w 2019 r.

30 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione będą istotne kwestie związane z postępowaniem przedinwentaryzacyjnym, w tym. m.in. zagospodarowanie składników majątkowych zbędnych (przekazanie, sprzedaż), likwidacja zużytych i uszkodzonych składników, postępowanie z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie samorządowych  jednostek sektora finansów publicznych.

ADRESACI:

kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych i rządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty,
w tym  szkół, przedszkoli, poradni), pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, państwowych jednostek budżetowych, itp.) odpowiedzialni
za problematykę gospodarowania, ewidencję oraz inwentaryzację wyposażenia i jej rozliczenie), członkowie komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i  kasacji składników zbędnych, pracownicy prowadzący „biura rzeczy znalezionych”,  pracownicy pionów finansowo – księgowych urzędów jst., zajmujący się księgową likwidacją środków trwałych  i innych składników majątkowych, wyceną rynkową (godziwą ),  kontrolerzy oraz audytorzy.

PROGRAM:

 1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych
  i wykorzystywanych przez jednostkę.
 2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 4. Zasady przygotowania rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i oprawnych do inwentaryzacji rocznej.
 5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych (powiaty).
 7. Komisja Kwalifikacyjna – powołanie, zasady działania, dokumentacja.
 8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych – opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?
 9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych (stopień zużycia, wartość godziwa). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
 10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo -księgowych).
 12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne (bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot).
 13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady   w oparciu o ustawę o odpadach.
 14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.
 15. Wzory wewnętrznych procedur.

KORZYŚCI:

poznanie problematyki gospodarowania rzeczowymi składnikami we wszystkich jednostkach podległych. Opracowanie wewnętrznego zarządzenia regulującego kwestie, sprzedaży, likwidacji, darowizny, wg załączonego wzoru. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja). Wskazanie sposobu uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki. Prowadząca omówi, w jaki sposób ma pracować Komisja kasacyjna (likwidacyjna),jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji. W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży.  Czy składniki możemy sprzedać pracownikom, radnym?
Czy i jak likwidować składniki przyjęte jako depozyty przez biura rzecz znalezionych?

PROWADZĄCA:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 16 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 23 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów