Slider

Polityki kulturalne

Cel pro­jek­tu: Meta-anal­iza dzi­ałań diag­nos­ty­cznych i kon­sul­tacji eksper­c­kich w sek­torze kul­tu­ry na szczeblu samorzą­du tery­to­ri­al­nego oraz rozpoz­nanie mech­a­nizmów decyzyjnych w zakre­sie kre­owa­nia pub­licznych poli­tyk kul­tur­al­nych.

Dzi­ała­nia:

  • Opra­cow­anie rapor­tu dot. orga­ni­za­cji pro­ce­su decyzyjnego w zakre­sie pro­jek­towa­nia samorzą­dowych poli­tyk kul­tur­al­nych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wpły­wu diag­noz i kon­sul­tacji eksper­c­kich oraz społecznych na ten pro­ces;
  • Opra­cow­anie narzędzi uspraw­ni­a­ją­cych pro­ces decyzyjny;
  • Real­iza­c­ja pilotażu (action research), imple­men­tac­ja rekomen­dacji zarząd­czych w jed­nym samorządzie.

Part­nerzy: Małopol­s­ki Insty­tut Kul­tu­ry

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gra­mu Obser­wa­to­ri­um Kul­tu­ry Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego 

DO POBRANIA:

Font Resize
Kontrast Tytułów