Slider

Część oświatowa subwencji ogólnej a wprowadzanie 30 września 2019 roku danych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Zadania, odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i kontroli danych

26 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego prowadzący oprócz merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO przekaże techniczne aspekty funkcjonowania aplikacji. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO. Udział w szkoleniu ułatwi Państwu poprawne wprowadzenie danych i uniknięcie błędów.

 

 

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, dyrektorzy i pracownicy  szkół,  ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz  weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

.

PROGRAM:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne
 2. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO
 3. Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie
 4. Parametry liczbowe  a  naliczenie subwencji oświatowej
 5. Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej
 6. Rodzaj oddziałów klasowych ( ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe ) a naliczenie subwencji oświatowej.
 7. Sześciolatki ( realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) a naliczenie subwencji oświatowej
 8. Parametry kadrowe ( poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego, staż pracy nauczycieli)  a  naliczenia subwencji oświatowej
 9. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 10. Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 11. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji
 12. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej
 1. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe – wypełnianie poszczególnych modułów:
  • podmiot
  • dane zbiorcze
  • uczeń
  • nauczyciel
 2. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
 3. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego)
 4. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2
 5. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

KORZYŚCI:

nabycie wiedzy  w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który stał  się jedynym źródłem danych, jakie MEN będzie pozyskiwało ze szkół w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Dane na 30 września 2019 r. posłużą do naliczenia subwencji na 2020 r. Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji. 

PROWADZĄCY: 

prawnik, doświadczony trener oraz  ekspert w zakresie finansów oświatowych, prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 12 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 19 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl 

Font Resize
Kontrast Tytułów