+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych

data i miejsce: 19 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy działów kadr  i księgowości, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za organizację pracy podległych pracowników.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie konsekwencji i możliwości jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców; uwrażliwienie na często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Ważne! Na szkoleniu zostaną uwzględnione ostatnie zmiany w zakresie przepisów o czasie pracy- kwestia wiążących pracodawcę wniosków o wprowadzenie indywidualnych lub ruchomych rozkładów czasu pracy.

prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca, autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów
z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

program:
• Szczególne regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych . Podstawowe pojęcia

– Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców

– Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa

– Okresy rozliczeniowe

– Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy

– Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

  • Czas pracy w podróży służbowej
  • Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

– Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy,

– Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów,

– Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów

– Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy w jednostce samorządowej – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

– Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy lub zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy – Nowość! Obowiązujące od czerwca 2018 r. przepisy obligują pracodawcę do uwzględnienia wniosku pochodzącego od pewnych grup pracowników.

– Najczęstsze błędy w harmonogramach

– Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy

– Przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie

  • Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy

– obowiązek zapewnienia

– wypoczynki podczas delegacji

  • Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy

– Podstawowy system czasu pracy

– Równoważny system czasu pracy i jego odmiany

– Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

– Zadaniowy czas pracy – kiedy można i kiedy warto wprowadzić

  • Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych

– przesłanki pracy w nadgodzinach

– polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

– nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy

– nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta

– rekompensowanie pracy nadliczbowej, w tym rekompensowanie pracy nadliczbowej kierownictwa

  • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zasady rekompensaty
  • Dyżury

– dopuszczalność zlecania dyżurów

– rekompensowanie czasu dyżuru

  • Praca w porze nocnej

– Pora nocna w zakładzie pracy

– Dodatek z tytułu pracy w nocy

  • Praca w niedziele i święta

– Pojęcie niedzieli i święta

–  Dozwolona praca w niedziele i święta

–  Rekompensowanie pracy w niedziele i święta

–  Niedziela wolna od pracy

  • Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych

– Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców

– Okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru

– Porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy

– Nadgodziny

– Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe

– Planowanie czasu pracy kierowców

– Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy

– Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 5.10.2018, cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 12 października 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl