Slider

Czas pracy w instytucjach kultury

14 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych w instytucjach kultury nastręcza nierzadko wielu kłopotów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie obowiązujących przepisów regulujących kwestie czasu pracy w instytucjach kultury oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z omawianym tematem.

ADRESACI:

Dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, pracownicy urzędów gmin i starostw odpowiedzialni za ustalanie i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w placówkach kultury.

PROGRAM:

 • Postawy prawne – przepisy ogólne a przepisy szczególne
 • Przedłużony okres rozliczeniowy
 • Rozkłady (harmonogramy) czasu pracy
 • Zmienne rozkłady czasu pracy
 • System równoważnego czasu pracy
 • System przerywanego czasu pracy
 • Łączony system czasu pracy – przerywanego z równoważnym
 • Regulacja czasu pracy w regulaminie pracy
 • Udzielanie dni wolnych łącznie z urlopem wypoczynkowym
 • Szczególna zasada dotycząca pracy w niedzielę
 • Przykłady orzeczeń sądowych
 • Dyskusja podsumowująca.

KORZYŚCI:

zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, dotyczącym czasu pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem regulacji szczególnych, wynikających z ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz orzecznictwa sądowego (praktyki pracowniczej).

PROWADZĄCY: 

radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji prasowych i książkowych, w tym z zakresu prawa kultury.

 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31 maja.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 7.06.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów