Slider

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2

Cel pro­jek­tu: wspieranie przed­siębior­c­zoś­ci mieszkańców i przed­siębior­ców Krakowa poprzez poprawę dostępu do kom­plek­sowych usług wspier­a­ją­cych ich w roz­wo­ju firmy, wspier­a­ją­cych przed­siębior­czych ludzi w przek­sz­tał­ca­niu ich pomysłów w roku­jące pro­jek­ty biz­ne­sowe, rozwi­janie innowa­cyjnych, nowa­tors­kich pomysłów na nowe pro­duk­ty, usłu­gi i firmy.

Dzi­ała­nia:

  • bezpłatne usłu­gi infor­ma­cyjne nt.: dostęp­nych źródeł finan­sowa­nia, warunk­ów zakłada­nia i prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, poręczeń kredy­towych, dotacji, usług insty­tucji około­biz­ne­sowych;
  • bezpłatne usłu­gi dorad­cze z zakre­su: zakłada­nia i prowadzenia firmy, finan­sów, mar­ketingu, zarządza­nia fir­mą;
  • bezpłatne szkole­nia na tem­at: innowacji w przed­siębiorstwie, korzys­ta­nia z e-usług, mar­ketingu w sieci, obsłu­gi klien­tów, sposobów finan­sowa­nia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, sprzedaży przez inter­net, korzys­ta­nia z zamówień pub­licznych.

Kto mógł korzys­tać ze wspar­cia:

  • przed­siębior­cy zamieszkali na tere­nie Krakowa;
  • przed­siębior­cy prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą z siedz­ibą bądź odd­zi­ałem na tere­nie mias­ta.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Gminy Miejskiej Kraków.

Font Resize
Kontrast Tytułów