Slider

Serdecznie zapraszam do nowej siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. (WYJĄTKOWO W CZWARTEK!!!!) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Kontrola podmiotów leczniczych.

Gościem Forum będzie  radca prawny, zajmująca się prawem medycznym, cywilnym i gospodarczym, posiadająca duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania (zawierania umów z NFZ), wykonywania tych umów oraz ich  kontroli, a także o działalności leczniczej

 

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

__________________________________________

Read More

Szanowni Państ­wo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pomo­cy Społecznej,

które odbędzie się 30 lip­ca br. (poniedzi­ałek), w godz. 10.00–13.00,

na parterze w budynku Spółdziel­ni Hand­lowo-Usłu­gowej przy ul. Szlak 65.

Tem­at spotka­nia:

  • Prezen­tac­ja pro­jek­tów dla osób wyk­luc­zonych na tere­nie Małopol­s­ki wschod­niej
  • Zmi­any w doku­men­tacji pra­cown­iczej od 1.01.2019 r., rad­ca prawny, doświad­c­zony tren­er, prak­tyk zaj­mu­ją­cy się na co dzień prob­lematyką prawa pra­cy, pra­cown­ik admin­is­tracji pub­licznej, autor pub­likacji i współor­ga­ni­za­tor kon­fer­encji z prawa pra­cy.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zapraszam do siedz­i­by MIS­T­iA przy uli­cy Flo­ri­ańskiej 31 (I p.), na kole­jne spotkanie Forum Zdrowia Pub­licznego, które odbędzie się 25 lip­ca 2018 r. (śro­da) – w godz­i­nach 10.00 – 13.00

Tem­at spotka­nia: Prob­lematy­ka cza­su pra­cy w placówkach ochrony zdrowia.

Goś­ciem Forum będzie rad­ca prawny, doświad­c­zony tren­er, prak­tyk zaj­mu­ją­cy się na co dzień prob­lematyką prawa pra­cy, pra­cown­ik admin­is­tracji pub­licznej, autor pub­likacji i współor­ga­ni­za­tor kon­fer­encji z prawa pra­cy.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów