+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Szanowni Państ­wo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pomo­cy Społecznej,

które odbędzie się 30 lip­ca br. (poniedzi­ałek), w godz. 10.00–13.00,

na parterze w budynku Spółdziel­ni Hand­lowo-Usłu­gowej przy ul. Szlak 65.

Tem­at spotka­nia:

  • Prezen­tac­ja pro­jek­tów dla osób wyk­luc­zonych na tere­nie Małopol­s­ki wschod­niej
  • Zmi­any w doku­men­tacji pra­cown­iczej od 1.01.2019 r., rad­ca prawny, doświad­c­zony tren­er, prak­tyk zaj­mu­ją­cy się na co dzień prob­lematyką prawa pra­cy, pra­cown­ik admin­is­tracji pub­licznej, autor pub­likacji i współor­ga­ni­za­tor kon­fer­encji z prawa pra­cy.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zapraszam do siedz­i­by MIS­T­iA przy uli­cy Flo­ri­ańskiej 31 (I p.), na kole­jne spotkanie Forum Zdrowia Pub­licznego, które odbędzie się 25 lip­ca 2018 r. (śro­da) – w godz­i­nach 10.00 – 13.00

Tem­at spotka­nia: Prob­lematy­ka cza­su pra­cy w placówkach ochrony zdrowia.

Goś­ciem Forum będzie rad­ca prawny, doświad­c­zony tren­er, prak­tyk zaj­mu­ją­cy się na co dzień prob­lematyką prawa pra­cy, pra­cown­ik admin­is­tracji pub­licznej, autor pub­likacji i współor­ga­ni­za­tor kon­fer­encji z prawa pra­cy.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

 

Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 20 lip­ca 2018 r., w  godz. 10.00–13.00 w  sali sem­i­naryjnej (I piętro), w  siedz­i­bie  FRDL  Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji  w Krakowie, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31.

Tem­at spotka­nia:

Statut  gminy  po zmi­anach wprowad­zonych ustawą z dnia 16 sty­cz­nia 2018 r.
o zmi­an­ie niek­tórych ustaw w celu zwięk­szenia udzi­ału oby­wa­teli w pro­ce­sie wybiera­nia, funkcjonowa­nia i kon­trolowa­nia niek­tórych organów pub­licznych – konieczne zmi­any i reg­u­lac­je – zagad­nienia wybrane

 przed­stawi: Pani Bar­bara Kunysz–Syrytczyk ‒ rad­ca prawny z wielo­let­nim doświad­cze­niem zawodowym w admin­is­tracji pub­licznej, członek SKO, dorad­ca z zakre­su stosowa­nia klauzul społecznych w zamówieni­ach pub­licznych dla jst.

 Serdecznie zachę­cam do udzi­ału w spotka­niu.

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów