+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 13 wrześ­nia 2018 r., w  godz. 10.00–13.00 w  sali sem­i­naryjnej (I piętro), w  siedz­i­bie  FRDL  Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji  w Krakowie, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31.

W pier­wszej częś­ci spotka­nia odbędzie się Walne Zebranie Członków Forum, pod­czas którego zostanie przyję­ty nowy statut Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki.

W drugiej częś­ci omówiony będzie tem­at:

Ostat­nia ses­ja rady w kadencji 2014–2018 – zada­nia organów gminy.

przed­stawi: Bar­bara Arab­s­ka – prawnik, ekon­o­mista, spec­jal­ista i prak­tyk z zakre­su prawa samorzą­dowego, bankowego, rachunkowoś­ci i  finan­sów pub­licznych, w tym audy­tu i kon­troli zarząd­czej. Doświad­c­zony tren­er i wykład­ow­ca  (pon­ad 30 lat pra­cy w sek­torze finan­sów samorzą­dowych i bankowoś­ci).

 Serdecznie zachę­cam do udzi­ału w spotka­niu.

 

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Read More

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowe członków Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w poniedziałek 16 lipca br.

Dzięki uprzejmości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie spotkanie szkoleniowe odbędzie się na Zaporze Wodnej w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa 1.

Tematem szkolenia będą: Zasady funkcjonowania Zbiornika Wodnego i Zapory
w Dobczycach w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
.

Wejście na obiekt będzie odbywać się z zachowaniem „Zasad ochrony obiektu hydrotechnicznego oraz ruchu osobowego i materiałowego” co wiąże się z wcześniejszym przygotowaniem i przekazaniem listy osób wchodzących na zaporę.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i odesłanie
e-mailem na adres: mazur@mistia.org.pl w terminie do 11 lipca br.

Dla osób chcących skorzystać z wspólnego dojazdu z Krakowa, będzie możliwość transportu busem, który odjedzie o godz. 10.00 z ul. Pawiej w Krakowie (przy Hotelu Warszawskim
i Hotelu Polonia, przed skrzyżowaniem z ulicą Basztową). Proszę o podanie na karcie zgłoszeniowej nr telefonu komórkowego w celach wyłącznie związanych z ewentualnym kontaktem przed odjazdem.

Serdecznie zapraszam do nowej siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. (WYJĄTKOWO W CZWARTEK!!!!) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Kontrola podmiotów leczniczych.

Gościem Forum będzie  radca prawny, zajmująca się prawem medycznym, cywilnym i gospodarczym, posiadająca duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania (zawierania umów z NFZ), wykonywania tych umów oraz ich  kontroli, a także o działalności leczniczej

 

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

__________________________________________

Read More
Font Resize
Kontrast Tytułów