Slider

Proste ścież­ki innowacji – jak być innowa­cyjnym

Kraków, 5 lip­ca 2018 r.

Serdecznie zapraszam do udzi­ału w kole­jnym spotka­niu członków Forum, które odbędzie się 26 lip­ca 2018 r. w godz­i­nach od 10.00 do 13.00 w siedz­i­bie FRDL Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji
w Krakowie przy ul. Flo­ri­ańskiej 31 (I piętro).

 

Tem­at spotka­nia:

Proste ścież­ki innowacji – jak być innowa­cyjnym

omówi  Pani Ewa Ryłko ‒ psy­cholog, były pra­cown­ik dydak­ty­czny w Insty­tu­cie Socjologii UJ, doświad­c­zony tren­er prowadzą­cy szkole­nia z zakre­su pra­cy w zes­pole i relacji między­ludz­kich

 

Z poważaniem,

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Zapraszam na spotkanie Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych JSFP 1 sierpnia br.Tematem spotkania będzie „Audyt procesu budowlanego”, który przedstawi absolwent Politechniki rzeszowskiej, posiadający 34-letnie doświadczenie zawodowe, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nadzoru inwestorskiego, projektowania, kosztorysowania, audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, szkoleń, posiada uprawnienia i kwalifikacje auditora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) i Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015) w branżach objętych doświadczeniem zawodowym oraz urzędów i jednostek administracji samorządowej i rządowej, czynny auditor pracujący dla jednej ze znanych jednostek certyfikacyjnych. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.15.

Zapraszam serdecznie

Mirosława Karkowska
Koordynator Forum

Informacja przetworzona

Kraków, 11 czerwca  2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

 

Informacja przetworzona – wybrane zagadnienia.

 

omówi Pani Anna Rozkuszka radca prawny przy OIRP w Krakowie, od 2010 zwią1zana z organizacjami pozarządowymi, głównie z Fundacją Stańczyka, uczestniczka projektów związanych z praktycznym stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Z poważaniem,

 

Wanda Chmielowska

Prezes Zarządu Forum