+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 9 października br. (wtorek) w godz. 10.00-13.00, w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, ul. Floriańska 31, I p.

Temat spotkania: Rozliczanie projektów w latach 2014-20 w systemie SL 2014 – wybrane zagadnienia.

 

Gościem Forum będzie prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych.

 Z poważaniem

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator forum

Szanowni Państ­wo,

zapraszam na kole­jne spotkanie Forum Urzęd­ników Europe­js­kich, które odbędzie się 7 sierp­nia br. (wtorek) w godz. 10.00–13.00, w siedz­i­bie FRDL Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie, ul. Flo­ri­ańs­ka 31, I p.

Tem­at spotka­nia: Elek­tron­iza­c­ja i inne zmi­any w zamówieni­ach pub­licznych oraz najnowsze orzecznict­wo
w kon­tekś­cie zamówień udzielanych w pro­jek­tach uni­jnych.

 Goś­ciem Forum będzie ekspert spec­jal­izu­ją­cy się w tem­atyce zamówień pub­licznych, kon­troli pro­jek­tów oraz fun­duszy uni­jnych, jak również kon­troli zarząd­czej i funkcjonowa­nia admin­is­tracji pub­licznej. Akty­wny dorad­ca zamaw­ia­ją­cych
i wykon­aw­ców w pro­ce­sie udziela­nia zamówień pub­licznych oraz benefic­jen­tów fun­duszy uni­jnych w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów. Od 2008 r. tren­er prowadzą­cy szkole­nia z zakre­su zamówień pub­licznych, kon­troli zarząd­czej i zarządza­nia
w admin­is­tracji pub­licznej oraz finan­sów pub­licznych i fun­duszy uni­jnych. Przez 17 lat związany z admin­is­tracją pub­liczną – doświad­cze­nie na stanowisku audy­to­ra wewnętrznego, wielo­let­ni kierown­ik komórek wery­fikacji wniosków o dofi­nan­sowanie pro­jek­tów oraz kon­troli pro­jek­tów w ramach fun­duszy uni­jnych (ZPORRINTERREG IIIPOKL).

Z poważaniem

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek – koor­dy­na­tor forum

Font Resize
Kontrast Tytułów