+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Kraków, 24 września 2018 r.

 

 

Zapraszam na ostatnie w tej kadencji jst spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 3 października 2018 r., o godz. 12.00 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Gościem Forum będzie Pan Jarosław Flis ‒  doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog, publicysta i komentator polityczny, 

który przedstawi Państwu temat:

Wybory włodarzy doświadczenia i obciążenia.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

 

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

 

 

Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 13 wrześ­nia 2018 r., w  godz. 10.00–13.00 w  sali sem­i­naryjnej (I piętro), w  siedz­i­bie  FRDL  Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji  w Krakowie, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31.

W pier­wszej częś­ci spotka­nia odbędzie się Walne Zebranie Członków Forum, pod­czas którego zostanie przyję­ty nowy statut Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki.

W drugiej częś­ci omówiony będzie tem­at:

Ostat­nia ses­ja rady w kadencji 2014–2018 – zada­nia organów gminy.

przed­stawi: Bar­bara Arab­s­ka – prawnik, ekon­o­mista, spec­jal­ista i prak­tyk z zakre­su prawa samorzą­dowego, bankowego, rachunkowoś­ci i  finan­sów pub­licznych, w tym audy­tu i kon­troli zarząd­czej. Doświad­c­zony tren­er i wykład­ow­ca  (pon­ad 30 lat pra­cy w sek­torze finan­sów samorzą­dowych i bankowoś­ci).

 Serdecznie zachę­cam do udzi­ału w spotka­niu.

 

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Read More

Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 20 lip­ca 2018 r., w  godz. 10.00–13.00 w  sali sem­i­naryjnej (I piętro), w  siedz­i­bie  FRDL  Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji  w Krakowie, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31.

Tem­at spotka­nia:

Statut  gminy  po zmi­anach wprowad­zonych ustawą z dnia 16 sty­cz­nia 2018 r.
o zmi­an­ie niek­tórych ustaw w celu zwięk­szenia udzi­ału oby­wa­teli w pro­ce­sie wybiera­nia, funkcjonowa­nia i kon­trolowa­nia niek­tórych organów pub­licznych – konieczne zmi­any i reg­u­lac­je – zagad­nienia wybrane

 przed­stawi: Pani Bar­bara Kunysz–Syrytczyk ‒ rad­ca prawny z wielo­let­nim doświad­cze­niem zawodowym w admin­is­tracji pub­licznej, członek SKO, dorad­ca z zakre­su stosowa­nia klauzul społecznych w zamówieni­ach pub­licznych dla jst.

 Serdecznie zachę­cam do udzi­ału w spotka­niu.

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin
Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 13 wrześ­nia 2018 r
Font Resize
Kontrast Tytułów