+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Tematem spotkania będzie „Archiwizacja dokumentacji w urzędach stanu cywilnego”, którą omówi Starszy Archiwista w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (parter) w budynku przy ul. Szlak 65 w godzinach 10.00-14.00.

Z poważaniem

Aleksandra Michta

Koordynator Forum

Serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 13 czer­w­ca br. (śro­da)
w godz­i­nach od 10.00 do 14.00   na parterze w sali kon­fer­en­cyjnej w budynku przy uli­cy Szlak 65.

 

Tem­aty spotka­nia:

  1. RODO – co zmieni się w kwestii danych osobowych. Wybrane zagad­nienia
  2. Bieżące prob­le­my rejes­tracji stanu cywilnego.

 

Prowadzące: Pani Bar­bara Kun­ysz-Syrytczyk, rad­ca prawny z wielo­let­nim doświad­cze­niem zawodowym w admin­is­tracji pub­licznej, członek SKO, doświad­c­zony wykład­ow­ca.

Pani Mirosława Stawarz, kierown­ik USC w Chrzanowie, Prze­wod­niczą­ca FPUSC.

Z poważaniem,

Alek­san­dra Mich­ta

Koor­dy­na­tor FPUSC

Forum Zdrowia Pub­licznego
Serdecznie zapraszam do nowej siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 23 sierpnia 2018 r