Slider

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 stycznia br. (piątek), w godz. 10.00–13.00, w sali konferencyjnej „Kotłownia” na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24 (wejście od ulicy Szlak) (UWAGA: INNY ADRES!!!).

 Temat spotkania: Świadczenia rodzinne – bieżące problemy.

Gościem Forum będzie prawnik, doświadczony wykładowca.

  • Spotkanie dla członków forum bezpłatne.
  • Uczestnictwo drugiej osoby z ośrodka – 100 zł plus VAT (nie dotyczy OPS opłacających 2 składki członkowskie).
  • Uczestnictwo osoby z OPS nienależącego do forum – 200 zł plus VAT

formularz zgłoszeniowy

 Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 17 grudnia br. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej
przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania:

Ustalanie odpłatności za pobyt w DPS -nowe trendy orzecznicze po uchwale NSA z 11.06.2018 r.

Gościem Forum będzie członek SKO w Krakowie, doświadczony trener.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Szanowni Państ­wo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pomo­cy Społecznej,

które odbędzie się 30 lip­ca br. (poniedzi­ałek), w godz. 10.00–13.00,

na parterze w budynku Spółdziel­ni Hand­lowo-Usłu­gowej przy ul. Szlak 65.

Tem­at spotka­nia:

  • Prezen­tac­ja pro­jek­tów dla osób wyk­luc­zonych na tere­nie Małopol­s­ki wschod­niej
  • Zmi­any w doku­men­tacji pra­cown­iczej od 1.01.2019 r., rad­ca prawny, doświad­c­zony tren­er, prak­tyk zaj­mu­ją­cy się na co dzień prob­lematyką prawa pra­cy, pra­cown­ik admin­is­tracji pub­licznej, autor pub­likacji i współor­ga­ni­za­tor kon­fer­encji z prawa pra­cy.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów