Slider

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 16 października 2018 r. (WYJĄTKOWO WE WTOREK!!!!), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

 

Gościem Forum będzie pedagog, mediator, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przymusowe leczenie odwykowe – wybrane aspekty.

Gościem Forum będzie sędzia, autorka książki „Ochrona zdrowia psychicznego”.

 Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Read More

Szanowni Państ­wo,

zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pełnomoc­ników ds. Uza­leżnień, które odbędzie się 3 sierp­nia 2018 r. (piątek), w godz­i­nach 10.00–13.00, w siedz­i­bie FRDL MIS­T­iA, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Tem­at spotka­nia: Proste ścież­ki innowacji – jak być innowa­cyjnym.

Goś­ciem Forum będzie psy­cholog, doświad­c­zony tren­er.

 Z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek

Koor­dy­na­tor Forum

 

Forum pełnomoc­ni­ków
Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 7 września 2018 r
Font Resize
Kontrast Tytułów