Szanowni Państwo,

 z przyjemnością zapraszam na 3-dniowe spotkanie szkoleniowe Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 27-29 maja br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Program:

 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW jako pomoc de minimis – z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 roku

 Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 1. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).
 2. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu w zakresie wymagań kwalifikacyjnych instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 3. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
 • regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia     2013 r.
  w   sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii 
  Europejskiej do pomocy de minimis,
 • definicja pomocy de minimis,
 • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis,
 • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
 • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
 • upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
 1. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej;
 2. Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jako decyzja administracyjna.
 3. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

KONTROLA, WERYFIKACJA ORAZ WPROWADZANIE DANYCH DO ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ – ZADANIA JST W 2019 ROKU.

 Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019 r.

 1. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019 r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 2. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
 3. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
 4. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące.
 5. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 7. Procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
 8. Weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
 9. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 10. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 11. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

REGULACJE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – zmiany w porównaniu z poprzednim brzmieniem przepisów rozporządzenia w tej sprawie.

 PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE KARTA NAUCZYCIELA.

Prowadząca: Małgorzata Jagiełło – specjalista prawa oświatowego, doświadczony wykładowca i praktyk.

 Spotkanie – jak zwykle – będzie okazją do wspólnego rozwiązywania bieżących problemów,  wymiany doświadczeń i indywidualnych konsultacji.

Miejsce i godzinę odjazdu autokaru z Krakowa przekażę Państwu w terminie późniejszym. Tym z Państwa, którzy zechcą przyjechać na spotkanie własnym samochodem, podaję dokładny adres: Hotel Perła Południa, Rytro 380, 33-343 Rytro. 

Z poważaniem

Jolanta Przejczowska

 Koordynator Forum