Slider

Zapraszam na spotkanie Forum 28 września br.

Spotkanie – warsztaty będą poświęcone „Testom penetracyjnym aplikacji” (będzie to kontynuacja tematu ze stycznia br.). Gościem Forum będzie Junior IT Security Specialist z firmy SecuRing.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu (ul. Floriańska 31, I piętro), początek o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszam

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Elektronizacja zamówień publicznych

Zapraszam na spotkanie 31 sierpnia br.

Tematem spotkania będzie „Elektronizacja zamówień publicznych”, przedstawi go radca prawny, praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych, doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w krakowskiej kancelarii prawnej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu (ul. Floriańska 31, I piętro), początek o godz. 10.00.

Zapraszam

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Read More

Zabez­piecze­nie danych w sys­temach infor­maty­cznych zgod­nie z RODO

Zapraszam na spotkanie Forum Infor­matyków Samorzą­dowych 27 lip­ca 2018 r.Tem­atem spotka­nia będzie “Zabez­piecze­nie danych w sys­temach infor­maty­cznych zgod­nie z RODO”, przed­stawi go adwokat, inspek­tor danych osobowych, autor wielu artykułów oraz pub­likacji książkowych, prak­tyk i doświad­c­zony wykład­ow­ca, audy­tor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014–12.

Spotkanie odbędzie się w siedz­i­bie Insty­tu­tu (ul. Flo­ri­ańs­ka 31, I piętro), początek o godz. 10.00.

Zapraszam

Mirosława Karkows­ka

Koor­dy­na­tor Forum