Slider

Zapraszam na spotkanie Forum 26 maja br., które poświęcone będzie tematowi „Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne – praktyka”, omówi go – prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

Program spotkania przedstawia się następująco;

Zabytki w planowaniu przestrzennym:

  • Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
  • Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
  • Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
  • Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.

 Gminna ewidencja zabytków po zmianach w 2019 r.:

  • Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
  • Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
  • Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
  • Procedura społeczna.

Spotkanie odbędzie się  w godzinach 10.00-13.00, link do rejestracji dostępny dla członków Forum.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

23 października 2019 r. odbyła się jubileuszowa konferencja Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin, które w tym roku obchodzi XXV-lecie swej działalności. Konferencję pt. Nowe instrumenty planowania przestrzeni, objął honorowym patronatem Pan Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Konferencję rozpoczęła Pani Anna Łyżwa – Dyrektor FRDL MISTiA, która powitała zebranych dziękując za wieloletnią współpracę z Instytutem na płaszczyźnie Forum. Wieloletni członkowie Forum należący do niego od ponad 20 lat zostali wyróżnieni okolicznościowymi listami gratulacyjnymi, szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Janusza Bastera – pomysłodawcy idei Forum, a także do członków Zarządu Forum.

Ważnym elementem każdej przestrzeni są jej elementy środowiskowe, kulturowe, urbanistyczno-architektoniczne i krajobrazowe. Przestrzeń winna być kształtowana, zarówno na poziomie lokalnym jak i ponadlokalnym przez instrumenty planowania przestrzeni. Stąd temat naszej jubileuszowej konferencji.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji nt. audytu krajobrazowego, który – po nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest nowym narzędziem kształtowania krajobrazu.

Kolejne wystąpienie poświęcone było problematyce  zarządzania rozwojem w skali obszaru funkcjonalnego. W przypadku miejskich obszarów funkcjonalnych ważną rzeczą jest powiązanie miasta rdzeniowego ze strefą podmiejską oraz proces tworzenia się tego obszaru.

Interesującym elementem było omówienie zagadnień związanych z integracją i organizacją środowiska naturalnego i zabudowanego na obszarach funkcjonalnych, poprzez wskazanie roli infrastruktury błękitno-zielonej w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zurbanizowanych.

Po przerwie, w II części konferencji została omówiona rola opracowań urbanistycznych w polityce sterowania rozwojem miast. Zwrócono uwagę na aspekt dogęszczania istniejących struktur – ważne jest, aby nie traktować dogęszczania doraźnie i w formie punktowej, tylko jako zintegrowana i całościowa strategia rozwoju przestrzennego miasta.

Kolejny omawiany temat dotyczył bardzo ważnej problematyki, a mianowicie kwestii szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Przedstawiony został model zależności i wpływu zasobów wody na potencjał rozwojowy miasta.

Ostatnie wystąpienie poświęcone było projektowaniu placów zabaw w kontekście wielofunkcyjności przestrzeni społecznych. Ważne jest staranne ich projektowanie i zarządzanie uwzględniające opinie samych dzieci. Przyjazne i prawidłowo zorganizowane place zabaw zintegrowane funkcjonalno-przestrzennie z innymi przestrzeniami publicznymi powinny stać się również strategicznym celem w opracowywaniu wizji rozwoju miast.

Ekspertami występującymi na konferencji byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób, oprócz członków Forum były to także osoby niezrzeszone, zainteresowane omawianym tematem.

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów