Slider

TERMIN: 10 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:
pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy dotyczącej zamówienia publicznego, wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

CELE I KORZYŚCI:
Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych.
Szczegółowo omówione zostaną uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiających, wynikające z nowych rozwiązań mających przeciwdziałać epidemii oraz wskazane zostaną możliwości skorzystania z rozwiązań już istniejących w przepisach o zamówieniach.
Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ustawowe i umowne dopuszczalne okoliczności zmiany umów oraz poznają specyficzne rozwiązania wynikające ze specustaw tarczowych.

PROGRAM:
1. Umowy o zamówienia publiczne w świetle ustawy pzp:
a) zakres stosowania kodeksu cywilnego;
b) znaczenie wymogu formy pisemnej i jej relacji do formy elektronicznej i dokumentowej;
c) struktura umowy (komparycja, preambuła, słowniczek, istotne elementy umowy, kolejność zapisów);
d) znaczenie białej listy podatników;
e) opis przedmiotu zamówienia a postanowienia umowne – zgodność/tożsamość;
f) ekwiwalentność świadczeń;
g) egzekwowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
h) zabezpieczenie zobowiązania do ponadstandardowej realizacji zamówienia zgodnie z punktacją przyznaną w jakościowych kryteriach oceny ofert;
i) zmiana kluczowego personelu w trakcie realizacji zamówienia;
j) wymóg żądania umów o pracę i jego egzekwowanie;
k) podwykonawstwo;
l) prawo opcji (a zamówienie powtarzane, dawne uzupełniające) – planowanie zapewnienia ciągłości działania zamawiającego;
m) czas trwania umowy a ograniczenia ustawy pzp (umowy wieloletnie);
n) wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe;
o) płatności/odbiory częściowe i końcowe;
p) znaczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i utrzymania jego ciągłości;
q) kary umowne, dyscyplinowanie wykonawcy, odstąpienie od umowy (częściowe lub całościowe) i inne przypadki rozwiązania umowy;
r) gwarancja jako dodatkowa „umowa w umowie”;
s) dopuszczalność stosowania zaliczki;
t) ryzyko unieważnienia umowy.
2. Ustawowe i umowne dopuszczalne okoliczności zmiany umów (w tym zawieranych w trybach innych niż konkurencyjne). Specyficzne rozwiązania wynikające ze specustaw tarczowych.
3. Aneksowanie umowy po formalnym upływie terminu wykonania zobowiązania.
4. Zmiany umowy – techniczne aspekty pisania aneksów.
5. Kilka uwag do umów o usługi społeczne.
6. Specyfika umów zamówień bagatelnych do 30 tys. euro.
7. Zawieranie umów a dyscyplina finansów publicznych.
8. Nienależyte wykonywanie umów o zamówienie publiczne a przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie innego zamówienia.

PROWADZĄCA: radca prawny, audytor, trener zamówień, od 14 lat kieruje komórką odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

CENA:
240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 4 czerwca 2020 r. UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

 

Termin szkolenia: 29-30 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Adresaci:

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Cele i korzyści:

W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian. Podczas zajęć wskazane zostaną etapy rozliczeń podatku VAT, stosowania stawek VAT oraz dokonywania płatności i sprawdzania podatników. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają nowe zasady opodatkowania transakcji, prawidłowe rozpoznanie momentu podatkowego po zmianach terminów. Poznają planowane zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak rozliczyć podatek w nowej trudnej sytuacji rynkowej.

Program:

Dzień I

1.Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna w tym najnowsze rozporządzenia w związku z pandemią.

2. Zasady rozliczania podatku należnego i rozpoznawania momentu podatkowego (przesuniecie terminów):

a.  Przedmiot opodatkowania i wysokość podatku VAT:

 • Czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające.
 • Usług najmu, dzierżawy, media.
 • Sprzedaż wody, zrzut ścieków.
 • Użytkowanie wieczyste.
 • Obrót nieruchomościami, gruntami (sprzedaż, zamiana, wywłaszczenie) a podatek VAT.
 • Czynności nieodpłatne – kiedy samoopodatkowanie.
 • Inwestycje na co zwrócić uwagę?

b. Rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur i poprawiania błędów:

 • Zasady ogólne i szczególne rozpoznawania momentu podatkowego.
 • Faktury (rodzaje, terminy wystawiania, elementy obowiązkowe, dokumentowanie transakcji).
 • Faktury korygujące i noty korygujące.
 • Elektroniczne przesyłanie faktur zasady i obowiązki.

c. Kasy rejestrujące, kiedy i kto powinien posiadać kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach a faktury).

Dzień II

1. Stawki podatkowe aktualne i zmiany – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Zmiana terminu wejścia w życie przepisów.

2. Nowa stawka VAT na OZE. Jak stosować nowe przepisy w okresie przejściowym?

3. Aktualne problemy i obowiązki stosowania MPP w okresie pandemii. Zmiana obostrzeń.

4. Biała Lista Podatników. Zasady stosowania przepisów od stycznia 2020 r. oraz w okresie pandemii. Zmiana obostrzeń.

5. Nowy schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania:

 • Zastąpienie JPK-VAT oraz deklaracji VAT-7 (VAT-7K) nowym schematem JPK-VAT od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące m.in. jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w JPK_VAT.
 • Nowe dane uwidocznione w JPK.
 • Kary porządkowe za błędy w JPK.

6. Panel dyskusyjny.

Prowadząca:

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Cena:

440 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT wprzypadku finansowania szkolenia ześrodków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji ztrenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 25 czerwca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line.Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem.Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Termin szkolenia:  16 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Adresaci:

Zajęcia skierowane są do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu edukacji, a także pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

Cele i korzyści:

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji ustawowych zawartych w ustawie Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w zakresie ruchu kadrowego oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego z uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program:

 1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.
 2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:
  1. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
  2. Regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania.
  3. Regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  4. Regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.
 4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.
 5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.
 6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 7. Udział w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
 8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.
 9. Zadania organu prowadzącego z uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 10. Pozostałe zadania organu prowadzącego.

Prowadzący:

Od dwudziestu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Cena:

229 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT wprzypadku finansowania szkolenia ześrodków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji ztrenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 10 czerwca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Font Resize
Kontrast Tytułów