Slider

Szanowni Państwo,

 z przyjemnością zapraszam na 3-dniowe spotkanie szkoleniowe Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 27-29 maja br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Program:

 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW jako pomoc de minimis – z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 roku

 Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 1. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).
 2. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu w zakresie wymagań kwalifikacyjnych instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 3. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
 • regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia     2013 r.
  w   sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o  funkcjonowaniu Unii 
  Europejskiej do pomocy de minimis,
 • definicja pomocy de minimis,
 • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis,
 • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
 • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
 • upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
 1. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej;
 2. Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jako decyzja administracyjna.
 3. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

KONTROLA, WERYFIKACJA ORAZ WPROWADZANIE DANYCH DO ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ – ZADANIA JST W 2019 ROKU.

 Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019 r.

 1. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019 r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
 2. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
 3. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
 4. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące.
 5. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 7. Procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
 8. Weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
 9. Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 10. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 11. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

REGULACJE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – zmiany w porównaniu z poprzednim brzmieniem przepisów rozporządzenia w tej sprawie.

 PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE KARTA NAUCZYCIELA.

Prowadząca: Małgorzata Jagiełło – specjalista prawa oświatowego, doświadczony wykładowca i praktyk.

 Spotkanie – jak zwykle – będzie okazją do wspólnego rozwiązywania bieżących problemów,  wymiany doświadczeń i indywidualnych konsultacji.

Miejsce i godzinę odjazdu autokaru z Krakowa przekażę Państwu w terminie późniejszym. Tym z Państwa, którzy zechcą przyjechać na spotkanie własnym samochodem, podaję dokładny adres: Hotel Perła Południa, Rytro 380, 33-343 Rytro. 

Z poważaniem

Jolanta Przejczowska

 Koordynator Forum

 

Kraków, 24 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu i Członków Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, pragniemy  zaprosić do udziału w dwudniowej, wyjazdowej sesji szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji,  która odbędzie się 17 i 18 czerwca 2019 r.  w Ośrodku Wczasowym „PARADISE”  33-380 Krynica-Zdrój, ul. Pułaskiego 49.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego trenera, etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Uczestnicy sesji szkoleniowej, będą mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej, prezentującej dorobek Miasta i Gminy Muszyna.

W programie sesji zaplanowano również prezentacje przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie oraz  firmy ProPolis  Consulting Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów!

Prezes Forum Przewodniczących
Rad Gmin i Powiatów Małopolski

Jerzy Majka

Koordynator Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski

Grażyna Koprowska

RAMOWY PROGRAM SESJI SZKOLENIOWEJ 

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski 17 i 18 czerwca 2019 r.

17 czerwca  2019 r.*

10.30 Przywitanie uczestników – Jerzy Majka, Prezes Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski
11.00 – 14.30 Prezentacja Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Pan dr Jan Golba, Burmistrz Muszyny: wyjazd na teren Miasta i Gminy Muszyna*
14.30 – 15.30 obiad
16.00 18.00 Konkurencyjne instrumenty finansowe Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: pożyczka na rewitalizację, pożyczka na efektywność energetyczną, pożyczka dla MŚP, pożyczka dla start-upów, pożyczka dla wspólnot mieszkaniowych – Pan Marek Budzikdyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych oraz  Pan Rafał Wdowiczzastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych MARR
w Krakowie
19.30 kolacja

18 czerwca 2019 r.

8.00 – 10.00 śniadanie
10.00 13.00 Organizacja i przebieg głosowań w organach kolegialnych jst Pan Jakub Kornecki – radca prawny, członek SKO w Krakowie, w latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.
14.00 obiad, zakończenie spotkania.

*Program może ulec zmianie.

Z poważaniem,Grażyna Koprowska

Koordynator FPRGiP

10 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Działania kadrowe w okresie wdrażania reformy mają szczególne znaczenie. Prawidłowe stosowanie przepisów  podstawowych oraz przepisów  przejściowych  warunkuje  skuteczność tych działań oraz minimalizuje negatywne skutki, które mogą się pojawić.  Przygotowanie do ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020,  to okres  niezwykle intensywny z uwagi na zakończenie działalności  gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w  szkołach innego typu, oraz z uwagi  na  przekształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Prawidłowe przeprowadzenie procesów rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku  stanowi niezwykle ważny obszar polityki kadrowej.  Z tego względu zapraszamy  do skorzystania z oferty poniższej szkoleniowej.

ADRESACI:

przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy organów prowadzących (urzędów gmin, starostw powiatowych, cuw) realizujących zadania z zakresu prawa pracy w oświacie,  pracownicy szkół i przedszkoli wykonujący zadnia z obszaru kadrowego.

 

PRGRAM:

 1. Uwarunkowania prawne statusu pracowników jednostek oświatowych
 2. Ruch kadrowy a skuteczność  działań i decyzji w zakresie prawa pracy:

-rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na    podstawie mianowania

-przeniesienie w stan nieczynny

-rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony

-rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

-rozwiązanie stosunku pracy w razie likwidacji lub   reorganizacji szkoły

– wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników samorządowych

-rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

-przeniesienie pracownika samorządowego

 1. Kryteria wypowiedzenia
 2. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie)
 3. Konsultacje z organizacją związkową
 4. Szczególna ochrona stosunku pracy
 5. Rozwiązania przejściowe dla szkół z klasami dotychczasowego gimnazjum
 6. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres)
 7. Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych
 8. Stan nieczynny (w szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum)
 9. Uzupełnienie pensum w innej szkole
 10. Uśrednianie wymiary zatrudnienia
 11. Ustanie zatrudnienia a prawo do odprawy, odprawy emerytalno-rentowej, ekwiwalentu urlopowego i nagrody jubileuszowej
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa-uprawnienia nauczyciela/pracownika samorządowego. Środki ochrony prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy
 13. Orzecznictwo sądowe w zakresie roszczeń z obszaru prawa pracy.Studium konkretnych przypadków
 14. Rozwiązanie stosunku pracy – a przechowywanie dokumentacji  pracowniczej

 

 

KORZYŚCI:

zdobycie wiedzy z zakresu spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych, związanej ze zmianami w prawie pracy i przepisach oświatowych. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

 

PROWADZĄCY: TADEUSZ KONARSKI

prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją,  trener szkoleń dedykowanych  dyrektorom szkół i przedszkoli oraz urzędnikom samorządowym,  autor wielu  publikacji i opracowań, w tym  współautor nowelizacji  przepisów ustawy Karta Nauczyciela  Wykładowca uczelni wyższej.

 

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 28.04.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

 

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów