Slider

Budżet Państwa, JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – Plan kont , zasady rachunkowości , ewidencja księgowa, MAJĄTEK w 2019 r. – po zmianach

Data i miejsce: 29 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 22 kwietnia  2019 r.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi oraz  pracownicy służb finansowo-księgowych  jst,  jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zasad dotyczących  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych po  zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń
w budżecie państwa, w jst,   w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych.

Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe z wyjaśnieniem wielu problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący:  wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych
i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych
i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

Program:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont  –  po nowelizacjach wprowadzonych
dla Budżetu Państwa,  JST, jednostek budżetowych i samorządowych  zakładów budżetowych

2. Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku – jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy –  kontrola zarządcza – załącznik
–  zarządzenie i tabele)

3. Przychody i koszty –   konta zespołu „7”, :”4” –  ewidencja, opis  i przyporządkowanie do paragrafów –  po zmianach

4. Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.

5. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów na kontach: 909, 840 i 640

6. Ustalenie wzajemnych rozliczeń i ich dokumentowanie

7. Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji – ewidencja księgowa zagrożenia

8. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja

9. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia – środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja –  po zmianach przepisów:

a) problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 6000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ?
jakie paragrafy?)

b) różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej

  •  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010
  •  NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r.
    – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie w ustawie
    o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018r.
    (w tym zmiana kwoty środka trwałego)
  • ewidencja księgowa – zasady funkcjonowania kont: 011,013,020, 080, 400,401, 740, 800, 810

10. VAT- Korekty odliczeń: roczna , 5-letnia 10-letnia (przykłady)

11. Konsultacje.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do  15.04 .2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:   Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów