Slider

BIP a strona internetowa urzędu

 

5 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu zagadnienia dotyczące udostępnia informacji publicznej na BIP przez urzędy administracji publicznej oraz wymagania dotyczące BIP’u, zaprezentuje wiedzę praktyczną na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej (rządowej i jst), w szczególności pracownicy komórek PR, informatycy oraz inne osoby związane z tworzeniem wizerunku urzędu i zajmujące się rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz publikujące informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

PROGRAM:

I.ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Wstęp.
 2. Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej.

II. USTAWY I AKTY WYKONAWCZE

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

III. DEFINICJE

 1. Pojęcie (definicja) sprawy publicznej.
 2. Wyjaśnienie wybranych definicji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej jak i innych aktach.

IV. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Forma udostępniania informacji.
 2. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej.
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 4. Inne sposoby udostępnienia informacji.

V. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
 4. Wybrane definicje.
 5. Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1. stosowanie dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

VI. Strona BIP

 1. Wstęp
 2. Strona BIP a strona urzędu.
 3. Główny BIP a podmiotowy BIP.
 4. Strona BIP a strona internetowa urzędu.
 5. Problemy i możliwości związane z udostępnianiem informacji publicznych w BIP.
 6. Obowiązki przy prowadzeniu BI.
 7. Wymogi dla BIP zawarte w ustawie i rozporządzeniu:
 • – zakres i rodzaj informacji podlegających udostępnieniu w BIP,
 • standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
 1. Zakres niezbędnych informacji i tryb ich przekazywania do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.
 3. Standard WCAG 2.0.

VII. Wymogi techniczne strony BIP

 1. Wymogi techniczne (minimalne wymagania).
 2. Najczęstsze błędy i dobre praktyki w prowadzeniu i aktualizowaniu stron BIP, analiza porównawcza w wybranych urzędach administracji
 3. Zabezpieczenie BIP a bezpieczeństwo informacji.

VIII. Luźna rozmowa, pytania, case study, przegląd wybranych stron internetowych urzędów i ich BIPów.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej.
 • Zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów.
 • Zapoznanie się z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zapoznanie się z wymogami standardu WCAG 2.0.
 • Dodatkowo autor dla uczestników szkolenia udostępnia do ściągnięcia w Internecie materiały szkoleniowe w poszerzonym zakresie jako pliki PDF.

PROWADZĄCY: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO 27001. Pracownik merytoryczny organu administracji publicznej. Freelancer – doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 15 letnią praktyką. Współwłaściciel UsługiRODO.eu (wcześniej: Usługiabi.pl). Współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych z  „Konsorcjum ABI Secure” i współpracował w tym zakresie z „RM COMPLIANCE GROUP”. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem licznych (ponad 350) dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych dla różnych jednostek (m.in.: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych i informacji). Wdrożył RODO w kilkunastu podmiotach publicznych jak i prywatnych. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)/ inspektora ochrony danych (IOD) w ponad 40 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000. W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, usług uwierzytelniania, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej. 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  22 lipca 2019  r.  cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 29 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów