Slider

Bilans i inne sprawozdania finansowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych po zmianie przepisów prawa

data i miejsce: 8 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 jednostki  po zmianach przepisów m.in.:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911);
 • w ustawie o rachunkowości,
 • w ustawie o finansach publicznych,
 • rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej (ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK).

prowadzący: wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

program:

 • zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
 • rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności
 • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe
 • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne
 • środki pieniężne w ewidencji rocznej
 • rozrachunki
 • ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.
 • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania
 • nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych
 • konta pozabilansowe – zmiany
 • wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego po zmianach
 • wynik finansowy
 • fundusz jednostki
 • wydatki niewygasające z końcem roku
 • omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań
 • otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach podległych JST
 • polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?
 • pytania o odpowiedzi

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

Termin zgłoszenia do: 1 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów