Slider

Aspekty prawne ochrony zabytków w gminie – praktyka

27 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie i występujących w tym zakresie błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny. Szkolenie wzmocni Państwa kompetencje w zakresie ochrony zabytków, dostosuje wiedzę do zmieniającego się prawa i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowo-administracyjnym.

ADRESACI:

pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej.

PROGRAM:

 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 2. Zagadnienia podstawowe.
 3. Katalog form ochrony zabytków.
 4. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 5. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 6. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
 8. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
 9. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
 10. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 11. Gminna ewidencja zabytków.
 12. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 13. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 14. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 15. Gminny program opieki nad zabytkami.
 16. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 17. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.

 

KORZYŚCI:

– Omówienie najczęstszych błędów w ustaleniach planów miejscowych oraz błędów w gminnej ewidencji zabytków.

– Poznanie najnowszych orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.

PROWADZĄCY:

prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 14 maja 2019 r.cena  promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 20 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Agnieszka Majewska-Siwek,  e-mail:  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów