Slider

Arkusz organizacyjny i organizacja pracy szkoły i przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Data i miejsce: 22 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 15 marca 2019 r.

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i decyzje kadrowe.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020, z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym.

Prowadzący: trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń
dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy  i v-ce burmistrza. 
Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Program:

I sesja – podstawy prawne pracy nad organizacją pracy szkoły/przedszkola

 1. Arkusz organizacyjny a organizacja pracy szkoły/przedszkola – to nie to samo.
 2. Tryb zatwierdzania arkusza organizacyjnego – terminy, wymagane opinie – co się zmienia?
 3. Oddział podstawą organizacji pracy szkoły/przedszkola – limity uczniów, rodzaje oddziałów
 4. Elastyczny model wsparcia uczniów w organizacji pracy szkoły/przedszkola – jakich błędów nie popełnić:
 1. kształcenie specjalne – zachowujemy elastyczność wsparcia
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nie wszystko planujemy
 3. organizacja wsparcia uczniów odmiennych kulturowo, etnicznie i językowo – możliwe formy szkolne i międzyszkolne
 1. Organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły a fakultatywnych dla ucznia – religia, przygotowanie do życia w rodzinie
 2. Systemowa organizacja doradztwa zawodowego – nowe rozporządzenie
 3. Organizacja zajęć prowadzonych w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych
  – racjonalne rozwiązania w organizacji pracy szkoły

II sesja – Arkusz przedszkola/szkoły – tygodniowa liczba godzin – strona ucznia

 1. Arkusz organizacyjny przedszkola – elastyczność organizacji zajęć oddziałowych
  i międzyoddziałowych
 2. Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej – jedna ramówka i jedna podstawa programowa
 3. organizacja edukacji wczesnoszkolnej- zasady wyodrębniania zajęć
 4. organizacja klas IV-VIII
 5. organizacja klas łączonych
 6. Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej
 7. zmiany w ramowych planach nauczania szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej kształcenia ogólnego, podziału
  na grupy, rozszerzeń, dodatkowe zajęcia edukacyjne
 8. zasady organizacji kształcenia zawodowego – nowe limity godzin na organizację praktycznej nauki zawodu
 9. wykorzystanie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
 10. istotne zmiany w organizacji szkól policealnych

III sesja – Zmiany kadrowe jako skutek prawny arkusza organizacyjnego – strona nauczyciel

 1. Decyzje kadrowe po przekształceniu szkoły/placówki:
 2. zadania dyrektora
 3. zadania JST
 4. Decyzje kadrowe dyrektora po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego:
 5. wypowiedzenie warunków pracy – tryb postępowania- wzór pisma;
 6. kryteria wyboru nauczyciela do wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy;
 7. tryb zasięgania opinii związków zawodowych – wzory pism.
 8. propozycje ograniczenia zatrudnienia i tzw. dopełnienia – tryb postępowania, najczęściej popełniane błędy – wzory pism.
 9. Przeniesienie i uzupełnienie – zadania JST – wzory pism.
 10. Powierzanie stanowisk kierowniczych – tryb postępowania- wzory pism.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 8.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów