+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w kontekście przepisów RODO

data i miejsce: 20 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: kierowników komórek organizacyjnych, pracowników prowadzących akta spraw i przekazujących dokumentację do archiwum, archiwistów

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w procesie obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostce, zarówno w jej komórkach organizacyjnych jak i w archiwum zakładowym.

prowadzący: dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Jednocześnie przez 2 lata brał udział w realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tej samej jednostce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

program:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 • Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów
  – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  – rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
  – krajowe (UODO)
  – unijne (RODO)

II. Obieg dokumentacji w podmiocie

 • Dokument papierowy a dokument elektroniczny
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 • System kancelaryjny
 • Klasyfikacja dokumentacji

III. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych
 • Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
 • Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
 • Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osobowych

  IV. Archiwizacja dokumentów
 • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
 • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
  – uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
  – opisanie jednostek archiwalnych
  – sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
 • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

  V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 • Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
 • Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
 • Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Kontrole w archiwum zakładowym

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 6.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 13 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów