+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

17-10-2018 Kraków Archiwizacja i brakowanie dokumentacji w podmiotach samorządowych, w szczególności w urzędach, instytucjach kultury, szkołach i placówkach oświatowych

data i miejsce: 17 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy podmiotów samorządowych (urzędów, ośrodków pomocy, szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół i przedszkoli,), w szczególności osoby odpowiedzialne za porządkowanie dokumentacji przed przekazaniem do archiwum oraz za brakowanie dokumentacji, archiwiści.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej i czasu przechowywania. Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji. Pozyskanie wiedzy na temat procedury brakowania i umiejętności praktycznych odnośnie sporządzania spisów dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia.

prowadzący: Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych

program:

  • Obowiązujący stan prawny w zakresie archiwizacji dokumentacji
  • Podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne
  • Sytuacja kancelaryjna w podmiotach samorządowych
  • Współczesna dokumentacja, jej rodzaje, kwalifikacja archiwalna, czas przechowywania
  • Ocena stanu dokumentacji i ustalanie zasad porządkowania
  • Zasady ogólne przekazywania dokumentacji do archiwum
  • Archiwizacja dokumentacji (porządkowanie, opis teczek, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych)
  • Proces przyjmowania dokumentacji przez archiwistę
  • Ewidencja uporządkowanej dokumentacji
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 10 października 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl