Slider

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

30 września 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami postępowania z dokumentacją projektów unijnych.

ADRESACI:

osoby zainteresowane poznaniem zasad postępowania z dokumentacją projektów unijnych na każdym etapie jej obsługi: od bieżącego zarządzania do obsługi archiwalnej w  świetle regulacji prawnych europejskich i polskich

PROGRAM:

  1. Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją projektów unijnych
  2. Pojęcie dokumentu i dokumentacji oraz archiwizacji
  3. Rodzaje i typy dokumentacji, w tym dokumentacji projektów unijnych
  4. Wartość archiwalna dokumentacji projektów unijnych (kwalifikacja, okresy przechowywania, sposób ich prawidłowego liczenia)
  5. Systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system tradycyjny i system EZD)
  6. Zasady obsługi (obiegu) dokumentów oraz rejestracji spraw w zakresie obsługi projektów unijnych
  7. Gromadzenie i przechowywania dokumentacji
  8. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych (porządkowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie do archiwum)

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, okresie jej przechowywania, sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania.

PROWADZĄCA: 

doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018)

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 16 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 24 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów