Slider

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

20 września 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie celem jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z finansami i księgowością. Omawiane będą również zasady archiwizacji tej dokumentacji, ustalanie czasookresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych dokumentów za teczki zamknięte.

ADRESACI:

osoby zatrudnione w komórkach finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach samorządowych
  i państwowych.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji w komórkach finansowych w oparciu o procedury księgowe i instrukcję kancelaryjną.
 3. Okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.
 4. Jak ustalić komórkę merytoryczną w procesie gromadzenia dokumentacji i jakie są jej obowiązki.
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji akt finansowo-księgowych.
 6. Nowe okresy przechowywania tzw. dokumentacji pracowniczej.
 7. Czy każda teczka ma mieć spis spraw? Pojęcie dokumentacji „nietworzącej akt spraw”. Zasady znakowania wpływów (pisma a sprawy).
 8. Etapy porządkowania zakończonej dokumentacji finansowej i księgowej. Różnice
  w przekazywaniu teczek do archiwum zakładowego i składnicy akt.
 9. Elementy opisu teczek i ewidencjonowanie dokumentacji (ćwiczenia praktyczne).
 10. Kiedy i jaką dokumentację należy oddać do archiwum, a jakie teczki można pozostawić na stanowisku pracy.
 11. Archiwalny kontekst RODO.
 12. Zasady rozliczania się z aktami nieprzydatnymi (brakowanie a niszczenie).
 13. Kilka słów o dokumentacji wynikającej z zatrudniania i wynagradzania pracowników.
 14. Kontrole dokumentacji w komórkach finansowych przeprowadzane przez archiwa państwowe.
 15. Dyskusja.

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy nt. całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych odnoszących się wprost
do dokumentacji finansowo-księgowej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli wykonać ćwiczenia praktyczne oraz otrzymają komplet wzorcowych formularzy niezbędnych przy ewidencjonowaniu teczek.

PROWADZĄCA:

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych (specjalizacji archiwalnej).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 6 września 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów