Slider

Archiwa zakładowe i składnice akt – szkolenie dla archiwistów początkujących

data i miejsce: 24 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: archiwiści pracujący w archiwach zakładowych i składnicach akt.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt, kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji – po zmianach ustawy, zdobycie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.

prowadzący: starszy archiwista w Oddziale Nadzoru Archiwum Narodowego w Krakowie.

Program:

  • Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją.
  • Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt – zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, rejestrowanie spraw w spisach spraw i nadawanie znaku sprawy oraz prawidłowe opisywanie teczek.
  • Porządkowanie dokumentacji na stanowisku pracy oraz w archiwum zakładowym i w składnicy akt (ćwiczenia).
  • Zakładanie i prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego (ćwiczenia).
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia).
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 10.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 17 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów