Slider

Aktualne problemy w zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej

Data i miejsce: 25 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 18 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
– zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności  w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia,  postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych  pomocy społecznej,

– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,

– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty, dopuszczalności „obniżenia” wysokości zasiłku stałego w związku z podwyższeniem kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, zmiany wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne,

– wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy, posiłek

– poznanie orzecznictwa  administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku  okresowego,

– poznanie aspektów udzielania  ww. świadczeń w formie niepieniężnej,

– nabycie  umiejętności  realizacji świadczeń w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

– poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018r., zmianą wysokości świadczeń emerytalno-rentowych,

– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących m.in.  sporządzania wywiadu środowiskowego, zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania z urzędu w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, wysokości świadczeń, wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej, przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc,

– szkolenie  z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie  dyskusji,  zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków

Prowadzący: wieloletni praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. Autorka ogólnopolskich poradników z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Program:

 • Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego
  –  przesłanki pozytywne,
  – przesłanki negatywne,
  –  zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
  – kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
  – zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
  – „dwa” lub więcej zasiłki stałe w rodzinie,
  – zasiłek stały a podjęcie pracy,
  – zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
  –  zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
  – kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
  – zmiana wysokości zasiłku stałego w związku ze zmianą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego,
  – postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
  –  przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu dostarczenia orzeczenia,
  – podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
  – ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania
 • Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego
  – przesłanki pozytywne,
  – przesłanki negatywne,
  – ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
  – możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
  – zasiłek okresowy przyznany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny,
 • Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego od 01.10.2018r. .
 • Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej,  na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne np. na przykładzie zmiany wysokości renty socjalnej od czerwca 2018r., zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od listopada 2018r i 2019r,  waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2019r.
 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego a zmiana wysokości świadczeń lub zmiana wysokości odpłatności za świadczenia.
 • Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.
 • Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” obowiązujący od 01.01.2019r.
  –  cele Programu
  – moduły Programu
  – sposób realizacji programu: przyznawanie świadczeń w ramach programu: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych..
  – pomoc doraźna w formie posiłku,
  – czasookres przyznania świadczenia.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów