+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Akcja Bilans 2018 w instytucjach kultury

data i miejsce: 4 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów kultury urzędów oraz główni księgowi instytucji kultury i wszyscy zainteresowani tematyką.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność instytucji kultury. Przybliżenie w sposób praktyczny zasad dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w instytucjach kultury. Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w instytucji – dlatego został dla Państwa przygotowany obszerny materiał z tej tematyki. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzorcową dokumentację oraz wskazówki dotyczące omawianego tematu, w tym m.in. Instrukcje i wzory dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji oraz inne zarządzenia – dotyczące rachunkowości.

prowadzący: wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

program:

 • Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów
 • Przychody (w tym: dotacje), koszty i fundusze w Instytucji Kultury
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego:
  -ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie.
  – skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach.
 • Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie – księgowanie w zespole „5”.
 • Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
 • Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja (w tym: umorzenie i amortyzacja) – po zmianach.:
  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017 r. – prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
  nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016
  w porównaniu z KŚT 2010 – zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i 2018 r.
  – NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak go należało wprowadzić i stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych – Instytucjach Kultury:
  – definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z UOR – z uwzględnieniem KSR nr 11,
  – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały – obiekt inwentarzowy (w tym obiekty sieciowe środków trwałych).
  – zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – części składowe i części peryferyjne,
  – ogólne zasady ustalania wartości początkowej:
  – jednorazowy odpis wartości początkowej – z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie:
  – syntetyczna
  – analityczna
  – pozabilansowa
  – regulacje w polityce rachunkowości
  – miejsce i technika prowadzenia ewidencji
 • Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych – KSR nr 11.
 • Wartości niematerialne i prawne – zasady ujęcia (w tym licencje OEM).
 • Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji) – określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości
 • Kryteria klasyfikacji nakładów: ulepszenie lub bieżące użytkowanie środka trwałego – ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych
 • Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2 – (wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów)
  – Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2018 w Instytucjach Kultury: czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
  – wycena bilansowa aktywów i pasywów
  – odpisy aktualizacyjne
  – naliczanie odsetek od należności (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne
  – wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. (wzory) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości
 • Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT- 8 i CIT- 8/0 – po zmianach – nowy wzór
 • Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
  – roczna
  – 5-letnia
  – 10-letnia
 • Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

cena: 480  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 22.11.2018 r. – cena promocyjna  440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 27 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów