Slider

Akademia podatku VAT dla samorządów – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku

11-12 września 2019 r. , godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Rok 2019 to kolejny rok,  w trakcie którego wprowadzonych zostało dużo ważnych zmian w zakresie rozliczania i wykazywania podatku VAT. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić szereg zmian w 2020 roku, do czego na bieżąco należy się przygotowywać.

Zaproponowane dwudniowe szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

ADRESACI:

skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać
lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

PROGRAM:

Dzień I

 1. Zasady rozliczania podatku:
 1. Definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
 2. Podstawa opodatkowania, na co zwrócić uwagę,
 3. Rozpoznanie momentu podatkowego zasady ogólne i szczególne w ustawie,
 4. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych:
 • najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych
 • nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek
 • sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie
 • użytkowanie wieczyste – opłata wstępna, opłata roczna, sprzedaż, przekształcenie
 • wyżywienie i pobyt w placówkach oświatowych – zasady opodatkowania, zwolnienia i rozpoznania momentu podatkowego
 • pomoc społeczna – rozliczenie, korekty w przypadku otrzymania decyzji po terminie złożenia miesięcznego rozliczenia
 • organizacja kolonii, półkolonii, kursów a zasady stosowania zwolnienia i opodatkowania
 • konkursy, festyny, promocja – czy od przekazywanych nagród, materiałów należy odprowadzić podatek VAT?
 • opłaty za wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne
 • internat, bursa – zasady opodatkowania
 1. Faktury – zasady oraz moment wystawiania i korygowania w tym wskazanie zmian.
 2. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
  oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – nowe przepisy ustawowe.

Dzień II

1.Stawki podatkowe aktualne i ewentualne planowane zmiany – Wiążąca Informacja Stawkowa

2.Projekty sfinansowane w całości lub w części ze środków UE

 1. Dotacje UE z przeznaczeniem na zadania statutowe samorządów
 2. Dotacje UE oraz wkład mieszkańców, – kiedy i czy opodatkowanie?
 3. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE

3. Mechanizm podzielonej płatności

 1. Obowiązkowa i dobrowolna podzielona płatność w 2019 roku
 2. Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności
  – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników

4. Biała lista podatników od 01.09.2019 r – ustawa STIR a wpływ na dane w nowym wykazie podatników
– nowy obowiązek podatników oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

5. Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje przewidywane w projekcie zmian do ustawy VAT.

6. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków
– w tym weryfikacja prawidłowego sporządzenia pliku przez jednostki podległe.

7. Centralizacja rozliczeń a kontrole NIK, RIO – wskazanie odpowiedniej weryfikacji sporządzonych uchwał, zarządzeń, kontroli wewnętrznych, rozliczeń oraz bieżąca aktualizacja dokumentów.

8. Inne bieżące zmiany.

KORZYŚCI:

poznanie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce, w tym m.in.. Prowadząca w kompleksowy i praktyczny sposób przedstawi wprowadzone i planowane zmiany, sposób rozliczania nieruchomości, użytkowania wieczystego, podatku VAT w projektach UE oraz kwalifikowania i odliczania podatku. Wskazane zostaną także etapy wdrażania centralizacji, rozliczeń oraz aktualizacji dokumentów wdrożeniowych.  Udział w szkoleniu przygotuje uczestników do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

PROWADZĄCA:

praktyk, ekspert w zakresie podatku VAT, doradca jednostek samorządowych, Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

CENA:

850 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 4 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów