Slider

Administrowanie budynków użyteczności publicznej

10 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na praktyczne szkolenie stanowiące kompendium praktycznej wiedzy
w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niektórych aktów wykonawczych. Zaprezentujemy przykłady i „dobre praktyki” w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych, dotyczącej obowiązków zarządcy obiektu użyteczności publicznej. Dotyczy to zapewnienia bieżącej, bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego
oraz znajomości przepisów regulujących realizację robót remontowych i modernizacyjnych. Omówiona zostanie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego zagrożenia występujące podczas eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie
w książce obiektu budowlanego.

 ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do administratorów i zarządców obiektów użyteczności publicznej, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich obiektów, a w tym wykonują prace budowlane i remonty.

PROGRAM:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność administratora i zarządcy budynku użyteczności publicznej:

 • obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 • zadania,
 • źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie,
  jego właścicielu i zarządcy.

Moduł II – Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

 • elementów budowlanych,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych i kominowych,
 • kotłów i instalacji z kotłami,
 • klimatyzacji,
 • wyposażenia p.poż.

Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 • jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
 • zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
 • gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach
  z kontroli.

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 • prace z zakresu bieżącej konserwacji,
 • roboty remontowe i budowlane,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

Moduł IV – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

 • zagrożenia w okresie zimowym,
 • powodzie,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 • dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

KORZYŚCI:

 • Podana będzie dokumentacja, którą powinien posiadać i posługiwać się właściciel
  lub zarządca obiektu użyteczności publicznej
 • Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, terminy i uprawnienia do ich wykonywania
 • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, ze szczególnym wskazaniem metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego
 • Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole
  z kontroli
 • Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego
 • Omówione zostaną wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej

 PROWADZĄCY:

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od ponad 20 lat. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi. Uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych
z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem inwestycji oraz stosowaniem przepisów prawa budowlanego.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 27.08.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5.09.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu: Dorota Oleksiuk  dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów