+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Administracja platformą ePUAP2 w urzędzie – warsztaty

data i miejsce: 11 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby decyzyjne zainteresowane wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatycy, redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszyscy pracownicy realizujący zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2).

prowadzący: Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

program:
I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

 • Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
 • Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
 • Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
 • Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
 • Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 • Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

  II ePUAP2 – platforma w praktyce

 • Widok ekranu spraw i opis sprawy
 • Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
 • Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
 • ePUAP2- proces zakładania konta
 • ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
 • Odbieranie dokumentów
 • Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
 • Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
 • Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
 • Wysyłanie dokumentów
 • Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
 • Wysyłanie testowe
 • Mass mailing
 • Przenoszenie dokumentów między skrytkami
 • Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
 • Przekazywanie dokumentów wg właściwości
 • Sporządzanie kopii roboczej
 • Przeglądanie raportów
 • Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów
 • Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)
 • Przeglądanie wzorów w CRD
 • Szczegóły wzoru
 1. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
 2. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

III.   ESP- Operacje

1)   Operacje na składzie

 • Ustawienia i zarządzanie składem
 • Tworzenie nowego składu
 • Usuwanie i eksport składu
 • Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
 • Ustawianie powiadomień z poziomu składu
 • Ustalanie preferowanych składów

  IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”

1)   Wysyłanie zaproszeń do organizacji

 • Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
 • Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
 • Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta

2)   Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

V. Panel „Administrowanie”

1)   Zakładka „Usługi i ustawienia”

 • Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi

2)   Zakładka „Budowanie usług”

 • Podgląd opublikowanych Kart Spraw
 • Utworzenie Karty Sprawy

3)   Zakładka „Skrytki”

 • Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
 • Formatka „Awaryjne pobieranie”
 1. a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
 • Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”,  „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”,  „Schematy i reguły”

4)   Zakładka „Formularze”

 • Import oraz budowa formularza

5)   Zakładka „Wzory lokalne”

 • Import oraz dodanie nowego wzoru

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów