+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

ABC – finansów samorządowych na lata 2018-2023

29 października 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Znajomość przepisów prawa regulujących kwestie finansów samorządowych jest niezbędna do pełnienia funkcji radnego i prawidłowego zarządzania finansami publicznymi w jst.  W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego pozyskają Państwo kompleksową wiedzę z zakresu finansów samorządowych.

ADRESACI:

Radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządu powiatu
i członkowie zarządu województwa, pracownicy jst, którzy chcą poszerzyć i uaktualnić swoją wiedze z zakresu omawianego tematu.

PROGRAM:

 • Prawo finansów publicznych – tematyka, zakres merytoryczny, źródła i ewolucja rozwiązań, funkcje finansów publicznych.
 • Formy organizacji gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych: a) jednostka budżetowa, b) samorządowy zakład budżetowy,
  c) rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej, d) instytucja kultury, e) SPZOZ
 • Organizacja finansowa w jednostce sektora finansów publicznych (JSFP):
  a) obowiązki i odpowiedzialność kierownika JSFP oraz jej delegowanie na pracowników; b) uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego JSFP;
  c) podstawowe dokumenty JSFP, d) Centra Usług Wspólnych
 • Nowoczesne metody zarządzania finansami: a) budżet zadaniowy,
  b) budżet obywatelski, c) Fundusz Sołecki, d) nowoczesne technologie w planowaniu
  i ewidencji księgowej (w tym: księgi finansowe i dowody księgowe) – przykłady
  i porównanie instrumentów z ustawy o finansach publicznych z instrumentami alternatywnymi
 • Plan i planowanie w JST i w jednostkach sektora samorządowego (roczne
  i wieloletnie)
  /przykład uchwały budżetowej na 2019 r., układu wykonawczego budżetu, planu finansowego, Wieloletniej Prognozy Finansowej: a) opracowywanie, uchwalanie oraz treść uchwały budżetowej; b) wykonywanie uchwały budżetowej poprzez działania organu wykonawczego oraz plany i działania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, c) zmiany budżetu i planów finansowych, d) wieloletnia prognoza finansowa – znaczenie, treść, metodologia opracowywania i aktualizacji, zgodność budżetu z WPF
 • Dług i deficyt JST: a) tytuły dłużne, b) koszty obsługi długu, c) limity dla budżetów JST, d) zasady i tryb zaciągania zobowiązań zwrotnych /dłużnych
 • Nadzór państwowy nad JST w zakresie gospodarki finansowej (organy nadzoru, zakres nadzoru, procedury, środki prawne, środki zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych)
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /na kazusach/: a) delikty – katalog czynów karalnych, osoby podlegające odpowiedzialności, b) konstrukcje odpowiedzialności oraz wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia winy, c) rodzaje i zasady wymierzania kary, d) postępowanie przed Rzecznikiem i przez Komisją Orzekającą, e) środki zaskarżania.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa finansów publicznych, nadzoru państwowego nad jst w zakresie gospodarki finansowej
 • Poznanie form organizacji gospodarki finansowej w jst
 • Zwrócenie uwagi na główne problemy dotyczące zarządzania finansami publicznymi oraz odpowiedzialności i konsekwencji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów dotyczących finansów samorządowych

 

PROWADZĄCY:

administratywista oraz licencjonowany trener ds. wdrażania reform administracji publicznej. Od 1993 r. pracuje w RIO, obecnie wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowei w Krakowie . Jest autorem wzoru „uchwały budżetowej JST” spopularyzowanego od roku 2002 w JST i w RIO w kraju. Autor szeregu publikacji, w tym dwunastu książkowych. Współautor książek Beck-Info-Biznes: „Finanse Publiczne /…/”,  „Klasyfikacja budżetowa”, „Uchwały i zarządzenia organów samorządu dotyczące sprawa finansowych /…/”).

 

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 15.10.2018 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 22.10.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. szkoleń: e-mail: szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44

Karta zgłoszenia